Skocz do zawartości

Jak to z tą firmą Vogel jest


Ostrożny

Rekomendowane odpowiedzi

http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/articl ... /251832054

Dlaczego inni radni w kwestii dobra mieszkańców i dobra gminy dochodzą jak firma się sprawdza, kiedy co zrobi itd. itp. w Ińsku firma Vogel pojawiła się jak widmo i dla niej już się robi studium i plan za ciosem. Myślę, że chodzi o to, że ciemnocie można wcisnąć najprostszy kit i to łyknie. W Szczecinie radni nawet projektu tej firmy nie chcieli pozytywnie zaopiniować. Czy to taka firma cud jak ta po tartaku w centrum Ińska gdzie tylko zaczęto procedury planu już się obwiesili banerami o sprzedaży? Pewnie tak, biednym ciułaczom co kupili działeczki w Ińsku ochłap a firmom nie wiadomo skąd wszystko i to w imponującym tempie.Ale po co zaraz szukać podtekstów????

Odnośnik do odpowiedzi
  • Odpowiedzi 136
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najczęściej odpowiadający w tym temacie

Ad. pkt. 5.

Rozpatrzenie oświadczenia dzierżawcy terenu Plaży Mieleńskiej

Przewodniczący Komisji P. Kęsik - przedstawił członkom Komisji oświadczenie obecnego dzierżawcy ternu Plaży Mieleńskiej tj. PHU VOGEL oraz proponowane zmiany , jakie Gmina zamierza wprowadzić do aktualnej umowy dzierżawy- załącznik nr 5 do protokołu.

P. S. Jankowski (WGN) - wyjaśnił, że przedstawione propozycje zmian są wynegocjowane wspólnie pomiędzy Prezydentem Miasta a dzierżawcą. Powiedział, że postara się wprowadzić stosowne formuły zabezpieczające w pełni interesy Miasta. Zapewnił o dołożeniu wszelkich starań ze swojej strony, aby przedstawiony dokument nabrał mocy prawnej.

P. A. Faleńczyk (WGN) - dodał, że przedstawione oświadczenie dzierżawcy nabierze mocy prawnej z chwilą podpisania aneksu do umowy dzierżawy.

Przewodniczący P. Kęsik - oddał głos dzierżawcy.

P. J. Ciaputa ( PHU VOGEL )- poinformował, że już 12 lat dzierżawi teren Plaży Mieleńskiej, a dopiero roku temu zostało wydane pierwsze pozwolenie na budowę. Przedstawił radnym do wglądu zdjęcia z wykonanej promenady 150 m, gdzie planuje jeszcze jej rozbudowę o 3km, ale czeka na dalsze pozwolenie na budowę.

Radna J. Lemm - poruszyła kwestie zapisów dot.: ustalenia nowej stawki opłaty dzierżawy, uruchomienia i opłat za stałe połączenia komunikacyjne z Plażą dla mieszkańców oraz utrzymania tego terenu.

Radny T. Hinc - poruszył sprawę wydania zgody przez Urząd Morski na podpływanie statków do nabrzeża Plaży, która teraz jest wyłączona z takiej dostępności. Zapytał, jak będzie prowadzona inwestycja na Plaży, skoro nie może tam być transportowany żaden sprzęt drogą wodną.

P. J. Ciaputa ( PHU VOGEL ) - odpowiedział, że Plaża Mieleńska nie ma obecnie podłączonych żadnych mediów, dlatego na dzień dzisiejszy inwestycja jest prowadzona przy pomocy lekkiego sprzętu i dostarczania materiałów za pomocą pontonów. Jeśli chodzi o czynsz, to umowa dzierżawy została podpisana 12 lat temu i taka kwota została zaoferowana przez samo Miasto, a on ją przyjął. Zwrócił uwagę, że jako dzierżawca ponosi z tego tytułu niemałe koszty i chce jak najszybciej rozwijać się i działać na tym terenie.

P. A. Faleńczyk (WGN) - powiedział, że obecnie nowa stawka nie może być niższa niż dwukrotność dotychczas obowiązującej stawki.

P. J. Ciaputa ( PHU VOGEL ) - wyraził swoją zgodę w kwestii podniesienia czynszu dzierżawy przez Miasto. Następnie odniósł się do pytań zadanych przez radną J. Lemm w kwestii stałego połączenia komunikacyjnego. Powiedział, że po wybudowaniu inwestycji zgodnie z planem musi być możliwość połączenia mieszkańców z Plażą. Podjął w tej sprawie już rozmowy na obsługę przez statek Dziewanna i tak, jak to działa na całym świecie opłaty będą ponosić osoby, które będą chciały odwiedzić Wyspę. Za porządek na tym terenie będzie zgodnie z umową płacił dzierżawca.

Przewodniczący Komisji P. Kęsik - stwierdził, że należy zobowiązać w aneksie do umowy dzierżawcę do uzyskania wszelkich pozwoleń w zakresie dostępności nabrzeża dla podpływających do Wyspy statków.

P. J. Ciaputa ( PHU VOGEL ) - wyjaśnił, że samo nabrzeże nie jest objęte umową dzierżawy i należy wyłącznie do Urzędu Morskiego.

Radny T. Hinc - zauważył, że sama umowa dzierżawy jest tak skonstruowana, że po jej wygaśnięciu poniesione nakłady na inwestycję mogą przyczynić się do przejęcia tego terenu przez dzierżawcę.

P. J. Ciaputa ( PHU VOGEL ) - odpowiedział, że zapis umowy mówi o tym, że po jej wygaśnięciu Miasto może jedynie zwrócić środki finansowe za poniesione nakłady przez inwestora.

Radny T. Hinc - poruszył sprawę modernizacji nabrzeża, które grozi katastrofą budowlaną. Stwierdził, że bez zaangażowania dzierżawcy w kwestii wybudowania nowego nabrzeża nie ma gwarancji, że ten teren będzie ogólnodostępny.

P. J. Ciaputa ( PHU VOGEL ) - wyjaśnił, że cały ruch wodno-lądowy będzie się odbywał za pomocą wybudowanego 300 m pomostu, tak jak jest to w Świnoujściu. Zaznaczył, że nabrzeże nie jest przedmiotem dzierżawy. Stwierdził, że najważniejsze jest w kolejności: uporządkowanie umowy i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta w celu uruchomienia Plaży i wybudowania całego pomostu. Przypomniał, że z 12 lat zawartej umowy dzierżawy pozostało już 7 lat .

Radny J. Serdyński - zapytał, na czym firma VOGEL opiera swój biznesowy plan. Chciałby zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi dzierżawcy. Podsumował, że głównym celem Miasta powinno być udostępnienie Plaży dla mieszkańców. Wnosi o dostarczenie kopii obowiązującej umowy dzierżawy z projektem aneksu.

P. J. Ciaputa ( PHU VOGEL ) - wyjaśnił, że firma zarabia poprzez prowadzoną działalność deweloperską. Powiedział, że pragnie wywiązać się z zawartej umowy z Miastem i poprosił o skonstruowanie takiego aneksu do umowy, aby Miasto było w pełni zabezpieczone.

Radna J. Lemm - stwierdziła, że przy konstruowaniu projektu aneksu należy uwzględnić zapisy prawa morskiego.

P. T. Banach (WRMiFP) - stwierdził, że istnieje potrzeba tworzenia plaż miejskich w Szczecinie i przystani jachtowych. Jeśli chodzi o inne inwestycje tego typu, to np. Jezioro Dąbie i Dziewoklicz są na etapie poszukiwania inwestorów. Jeśli chodzi o rozwój żeglarstwa to Miasto czyni starania o pozyskanie terenów pod zainwestowanie w przystanie morskie.

Przewodniczący Komisji P. Kęsik - zgłosił wniosek o odstąpienie Komisji na dzisiejszym posiedzeniu od zaopiniowania oświadczenia obecnego dzierżawcy P.H.U. VOGEL terenu Plaży Mieleńskiej do czasu dostarczenia dla Komisji obowiązującej umowy dzierżawy wraz z projektem aneksu, jaki ma być do niej wniesiony oraz przedstawienia planów zagospodarowania tego terenu przez dzierżawcę.

Komisja w wyniku głosowania /7-za/ jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.

U nas komisje są jawne i umieszczane na BIP. To po pierwsze! Po drugie jak widzicie na komisjach radni dużo chcą wiedzieć -zaprzeczenie radnych Ińska. Po trzecie nic ta firma nie wskórała bo radni domyślali się, że dzierżawca chce przejąć wyspę w pięknym miejscu. Nikt jak widać nie pokusił się na piękne słowa i obietnice Pana Ciaputy. Człowiek który obiecuje ,że zrobi wszystko na co mu pozwolą już powinien wzbudzać podejrzenie.Niech wszi radni uczą się od naszych ;)

Odnośnik do odpowiedzi

Wasi, nasi radni ? To czyja ty jesteś w końcu gaga ?

Jak dobrzy to nasi, ale jak be to wasi ??????

Jak dobrze czytam to radni z komisji P.Kęsika, poprosili P.Vogla o plan zagospodarowania przestrzennego dla dzierżawionego terenu i o coś tam jeszcze .

W Ińsku też podobnie jak u "dobrych" ze Szczecina, radni wyrazili zgodę właśnie na opracowanie planu, poproszą go od kopalni, jedną czy dwie sesje "pomedytują" i wydadzą taką opinię, jaką wydadzą szczecińscy radni !!

Odnośnik do odpowiedzi
W dniu dzisiejszym o godzinie 10 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego. Na początku burmistrz Andrzej Racinowski przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Ińsko za 2009 i 2010 rok. Radni przyjęli sprawozdanie bez jakichkolwiek uwag. Radny Jerzy Kościelny zapytał tylko dlaczego nie ma koszy na papier, burmistrz odpowiedział, że papiery można palić, kosze na makulaturę są dla gminy za drogie. W przyszłym roku zgodnie z ustawą właścicielem śmieci będzie gmina i umowy na wywóz śmieci będą rozstrzygane w drodze przetargu, a mieszkańcy zostaną obciążeni podatkiem w zależności od ilości mieszkańców na danym terenie produkującym odpady. Następnie zaopiniowano uchwały w sprawie:

a. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko

b. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ińsko dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Storkowo

Uchwały są tworzone specjalnie dla inwestora, który chce postawić w tym terenie osiedle ekologiczne: http://www.vogel.info.pl/oferta_storkow ... ls,74.html

Opiniowano również uchwały :

c. Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ińsko o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego

d. Zmian w budżecie na 2011 rok

e. Akceptacji kierunku działania Burmistrza Ińska polegającego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

f. Współpracy Gminy Ińsko z Gminą Suchań w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego†współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

g. Przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego powstania kopalni kruszyw w obrębie Ciemnik gmina Ińsko przez Szczecińską Kopalnię Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie

Jeżeli chodzi o uchwałę ze zmianą budżetu to dyrektorowi COK-u zabrakło 13 tys na olej do ogrzewania szkoły oraz odsetki z tytułu nie zapłaconych skłądek do ZUS-u.

Uchwała o referendum również zaopiniowana została pozytywnie. Według Przewodniczącego Rady Miejskiej jak by chcieli to mogli by podać wątpliwością podpisy gdzie przy adresie z wioski nie było dopisane 73-140 Ińsko. Dzwonili do komisarza, który powiedział, że jest to referendum lokalne i taka forma jest poprawna gdyby były to wybory ogólnokrajowe podpisy nie były by ważne. Pan przewodniczący dalej upiera się, że jest to nieprawidłowo mimo tego, że Pan komisarz powiedział, że jest to zgodne z prawem. Radnemu Włodimierzowi Szafranowi nie spodobała się treść pytania referendalnego, któe brzmi: "Czy jesteś przeciwny powstaniu kopalni kruszyw mineralnych w obrębie Ciemnik, gmina Ińsko przez Szczecińską Kopalnię Surowców Mineralnych S.A w Szczecinie?"

Radny Szafran przy jednym z głosowań powiedział, że On od 1 sierpnia jest zawsze "ZA". Zapraszam na sesję o 16 gdzie będzie pokazana prezentacja dotycząca szkodliwego działania kopalni kruszyw i dyskusja o przyszłości Ińska.

Ich strona nie działa. A pamiętam, że przeglądałem ich ofertę. Akurat dzisiaj przerwa techniczna jak zawsze nic nie działa jak powinno. No i przy okazji pada słynny frazes Szafrana na temat żwirowni "od 1 sierpnia jest zawsze "ZA"".

Odnośnik do odpowiedzi

Jak przeczytałam o powiązaniach "gminy" z inwestorami , którzy deklarują opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego , oczywiście w tej gminie. To Al Capone wydaje się małym pionkiem w tym lokalnym smrodzie. Tutaj już powinna być CBA i CBŚ. Jest niezrozumiałe zachowanie tych instytucji przy takich kombinacjach i machlojkach. Aż pachnie wszędzie byłym urzędnikiem i resztą "tej" władzy. RIO przegapiło także istotne ubytki w dochodach spowodowane "chciwością' urzędnika i prawdopodobnie świadomą akceptacją pewnego stanu przez obecnego burmistrza i radę. To skala o wiele przewyższająca afery znane na poziomie ogólnokrajowym.

Odnośnik do odpowiedzi
Wasi, nasi radni ? To czyja ty jesteś w końcu gaga ?

Jak dobrzy to nasi, ale jak be to wasi ??????

Jak dobrze czytam to radni z komisji P.Kęsika, poprosili P.Vogla o plan zagospodarowania przestrzennego dla dzierżawionego terenu i o coś tam jeszcze .

W Ińsku też podobnie jak u "dobrych" ze Szczecina, radni wyrazili zgodę właśnie na opracowanie planu, poproszą go od kopalni, jedną czy dwie sesje "pomedytują" i wydadzą taką opinię, jaką wydadzą szczecińscy radni !!

Ty "rajca" najlepiej milcz! Bo nie umiesz czytać treści pisanej. Ty po prostu masz problem z logicznym myśleniem. W artykule pisało, że nie chcą zaakceptować przedstawionego planu przez inwestora który musiał przedstawić zanim radni zgodzą się na przystąpienie do podjęcia uchwały o przystąpieniu do planu. A ty młocie porównujesz z bezmyślnym podjęciem dla jakiegoś gostka studium i planu chociaż nic o firmie nie wiesz. To na tej zasadzie powinien dostać Pan Jerry bez pytania czy ma pieniądze na inwestowanie czy nie. Sprawdziłeś tę firmę? Co o niej wiesz! Pisz a ja zobaczę jaka jest twoja uboga wiedza. Ty się czepiasz znów tej "gagi" a mnie jej wpis utwierdził w jednym, że nasza gmina komisji nie publikuje na bip! A to czy nasi czy wasi dla mnie bez znaczenia.Zacznij głupku oddzielać ziarno od plew. Jak widzę marny z ciebie rolnik. A tobie "Wiatrak" to o co chodzi bo ni w pięść ni w oko ten twój wpis.

Odnośnik do odpowiedzi
Wasi, nasi radni ? To czyja ty jesteś w końcu gaga ?

Jak dobrzy to nasi, ale jak be to wasi ??????

Jak dobrze czytam to radni z komisji P.Kęsika, poprosili P.Vogla o plan zagospodarowania przestrzennego dla dzierżawionego terenu i o coś tam jeszcze .

W Ińsku też podobnie jak u "dobrych" ze Szczecina, radni wyrazili zgodę właśnie na opracowanie planu, poproszą go od kopalni, jedną czy dwie sesje "pomedytują" i wydadzą taką opinię, jaką wydadzą szczecińscy radni !!

Radny T. Hinc - zauważył, że sama umowa dzierżawy jest tak skonstruowana, że po jej wygaśnięciu poniesione nakłady na inwestycję mogą przyczynić się do przejęcia tego terenu przez dzierżawcę.

P. J. Ciaputa ( PHU VOGEL ) - odpowiedział, że zapis umowy mówi o tym, że po jej wygaśnięciu Miasto może jedynie zwrócić środki finansowe za poniesione nakłady przez inwestora.

Rajca w takim razie jak u nas to będzie wyglądało? Skoro tak znasz "sprawę" to czy naszej gminie grozi podobna sytuacja? Ja jestem za powstaniem osiedla ekologicznego ale nie kosztem gminy. Dziwi mnie też to co wkleił Wiatrak. Tyle miesięcy temu a działki były wystawione na sprzedaż? Wyjdzie na to, że żwirownia zaabsorbowała wszystkich a o "domkach ekologicznych" nikt nic nie pisał. Swoją drogą w jaki sposób ten Vogel będzie w to inwestował. Spisano jakąś umowę, że Vogel się zobowiązuje do tego żeby wybudować tam domki ekologiczne?

Odnośnik do odpowiedzi

"Wiatrak" wie co robi ha ha ha sprawdziłem ten link. Strona się nie otwiera bo przerwa techniczna. Będę patrzył ile potrwa ta przerwa! Może do czasu uchwalenia planu? "ekologiczne osiedle" nie no nawet kopalnia wysiada!!!!!!

Odnośnik do odpowiedzi
K.K. Vogel

STANDARD Nr. firmy: 49773 Ostatnia aktualizacja:

2008-03-12 21:31:15

Liczba pracowników

1

Rok powstania:

1991

Adres:

Zdrojowa 2b

71-481 Szczecin

powiat: m. Szczecin

gmina: M. Szczecin

woj: zachodniopomorskie

tel: (91)4540420 4540422

fax: (91)4540352

pokaż na mapie

Napisz wiadomość do firmy

Rozmawiamy w językach:

polski

http://www.kkvogel.pl

C) "Vogel" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Vogel

ul. Zdrojowa 2 b, Szczecin

tel. 91 454 04 22, fax 91 454 03 52

e-mail

Branża: Nieruchomości - kupno, sprzedaż, wynajem

Pokaż na mapieDodaj do kontaktówRekomendacje (0)

Podziel się

Telefony te same. Czy ta firma to też to samo? Nic nie można otworzyć wszystko zamaskowane jakby tam mieli "SEZAM" i tylko Aladyn mógł wejść.Najbardziej mnie poirytowała ilość pracowników- 1- jeden. Tylko to pewnie nie oni icon_cool.gif

Odnośnik do odpowiedzi

Tak się niestety dzieje jak władza ukrywa przed mieszkańcami co robi. gdyby choć jeden imbecyl zadał na sesji pytanie burmistrzowi co to za firma i jaki ma kapitał to wszyscy by wszystko wiedzieli. tak powstają spekulacje a "rajca" gówno wie i siedzi cicho bo "encyklopedia" poszła do piachu. Po co tych 15 wspaniałych przychodzi na sesje i komisje tylko po diety??? Widzisz MichałK a tak się rajcowałeś jakie to osiedle powstanie a teraz jest pytanie. powstanie czy po planie będzie sprzedawanie i nabijanie kiesy przez cwanych. Pisałeś nie raz tutaj , że zwracałeś się do Pana Giera czy ma pieniądze na inwestycję a czy dzisiaj posiadasz wiedzę czy firma vogel ma też pieniądze? Przecież inwestor inwestorowi powinien być równy. Tak czy nie Michał chociaż ty odpowiedz. Bo wokół inwestora z Australii to zrobiono publiczny lincz chociaż chciał też zagospodarować tylko swój teren. Panie Inwestor jednak kup Pan te kwiaty i złóż w podzięce za swoje plany. Należą się urzędnikowi. Tylko czego ja się spodziewam po człowieku który na sesję przychodzi w trampkach!!! Tylko złożenia kwiatów. zamiast Inwestor powinien się nazwać Matką Teresą.

Odnośnik do odpowiedzi

Nie pamiętam żebym się nie wiadomo jak rajcował. Cieszył mnie fakt samego inwestowania. Z tego co pamiętam firma Vogel to firma developerska. Niestety ich strona nie działa więc nie mogę sprawdzić tego dokładnie. Co do samej inwestycji to widziałem, że są wyznaczone drogi i stoi jeden lub dwa domki. Jeżeli okaże się, że inwestycja nie powstanie to znaczy, że albo nie ma zbytu na domki albo coś nie gra z inwestorem. Z tego co wiem inwestor ten przeprowadza taka inwestycje pod Gryfinem w Kłodowie ale na jakim jest to etapie też nie jest mi wiadome ponieważ jak już wspominałem strona internetowa firmy nie działa. Nie zawsze można przewidzieć poczynania inwestorów. Fakt faktem należało by stwarzać procedury,które pozwoliły by na sprawdzanie gwarancji inwestorów.

Odnośnik do odpowiedzi

Zgadzam się z "prymityw" co gra za rolę czy właścicielem jest Gier czy Vogel obaj powinni mieć to samo. Skoro gmina ma się rozwijać to dlaczego tylko wybrani przez władzę a nie jak prawo mówi -wszyscy równi. Dlaczego wg Ciebie Michał inwestora z australii sprawdzano a tego nie? moim skromnym zdaniem trzeba było przeciwnika wykurzyć żeby ten "co trzeba" mógł wejść w zyski. Nie mam racji???

Odnośnik do odpowiedzi

28 bądź 29 marca ma być sesja. Oczywiście wszyscy powinni być równi wobec prawa. Nie wiem czy z Pana Giera sprawdzali tego powiedzieć nie mogę. Vogel też nie wiem czy była sprawdzana. Takie sytuacje z inwestorami mogą tylko zaszkodzić gminie.

Odnośnik do odpowiedzi

865a4b7df2a6a8d4e3b6146978e39d1a.png

Nie rozumiem po co robić studium i plan jak właściciel już podzielił działki i zaprojektował wszystko!!!!! Kto wyraził na to zgodę? Przecież radni musieli wiedzieć, że stan takiego podziału już jest a nie że dopiero będą się nad tym pochylać!! A rajca nawet nie wie, że ma tyle do powiedzenia co ten śnieg co zeszłego roku padał :lol: :lol: :lol: Chyba ,że ta "firma" tak ją nazwijmy na jeszcze więcej działek chce podzielić. Większe zyski ;) A co tam wszyscy tylko nie ziemianie hahahahahahahahahahaahahah. Od firmy lepiej ciągnąć niż od prywatnego sknerusa icon_cool.gif Ciekawe jakie jeszcze propozycje przyjmie pan Ciaputa od radnych Ińska on wszystko zrobi więc do roboty - niech chłop się powysila :P

Odnośnik do odpowiedzi
Gminny kapuś szykuje sobie robotę po zakończeniu kadencji , zakładamy się !!!!!!!!

Ty nic nie zrozumiałeś. Przeczytałeś wszystko co wklejono na ten temat? Pisze się o firmie która już podzieliła swoją własność a teraz liczy na głupotę wieśniaków i przekształci grunt na budowlany. Mało tego firma jest jak ten "krzak" na pustyni. Nie wiadomo co ,jak, gdzie, kiedy, po co , na co. Jedno jest pewne, że firma nie podpisała z gminą żadnej umowy i wydawanie na taki plan pieniędzy w gminie gdzie pożyczki i kredyty jak czytam są tak wielkie jak te góry żwiru na Storkowie. A ty człeku o stołkach piszesz. Taki ubogi myśliciel z ciebie.

Odnośnik do odpowiedzi

A ty gaga jak byś była uważną urzędniczką, to też byś nie plotła głupot. Ciaputa jak chce mieć plan na Storkowie to musi za niego zapłacić ! Gmina nic nie da bo..............nie ma !

Co do "podziału" Storkowa na działki. Zajrzyjcie na ZUD w Stargardzie, czy ten podział jest z nimi już uzgodniony ?

To jest wizualizacja Ciaputy !!!!??????

Ja też podzielę swoje działki .....ścieżkami i tu wkleję i co ?

Odnośnik do odpowiedzi

Jestem dobrą urzędniczką :D Od kiedy ZUD opiniuje podział działek? Sprawdź jutro w gminie na jakiej zasadzie podzielono grunty. Jest tam 15o działek po 3000mkw podział nastąpił na podstawie KC. Jutro mi potwierdzisz czy mam rację. Mogę ci podać nawet geodetę który to zrobił. Podziału dokonała firma geodezyjna ze Szczecina ;) Proponuję więcej się szkolić i uważnie czytać dokumenty gminne. Jak sądzisz Michał??? Podzielasz moje zdanie?

Odnośnik do odpowiedzi

Co z tobą "rajca" doszedłeś jak to w końcu jest? Zagnij babę i udowodnij ,ze nie ma racji icon_redface.gif A jak ma to stary nie pisz bzdur. Poza tym piszesz jakieś skróty nie wiadomo co to jest. To gdzie ten podział czy projekt zatwierdza teraz vogel. Już we wszystkim się pogubiłem. Michał pisze co innego, rajca co innego a gaga jeszcze co innego. Niech ktoś krótko i prosto napisze.Tyle w temacie.

Odnośnik do odpowiedzi
Nie pamiętam żebym się nie wiadomo jak rajcował. Cieszył mnie fakt samego inwestowania. Z tego co pamiętam firma Vogel to firma developerska. Niestety ich strona nie działa więc nie mogę sprawdzić tego dokładnie. Co do samej inwestycji to widziałem, że są wyznaczone drogi i stoi jeden lub dwa domki. Jeżeli okaże się, że inwestycja nie powstanie to znaczy, że albo nie ma zbytu na domki albo coś nie gra z inwestorem. Z tego co wiem inwestor ten przeprowadza taka inwestycje pod Gryfinem w Kłodowie ale na jakim jest to etapie też nie jest mi wiadome ponieważ jak już wspominałem strona internetowa firmy nie działa. Nie zawsze można przewidzieć poczynania inwestorów. Fakt faktem należało by stwarzać procedury,które pozwoliły by na sprawdzanie gwarancji inwestorów.

Michał masz wiedzę na temat który opisałeś? Przecież nie ma studium i planu na tym terenie. To jak bez zgody można cokolwiek robić? Na dodatek "Rajca" napisał , że w jakimś ZUD jest podział tej nieruchomości. To proszę wytłumaczcie mi jakim prawem na oczach gminy toczy się bezprawie i nikt nie reaguje? Może właściciel potem żądać odszkodowania za poniesione koszty i powie, że gmina mu pozwalała na to wszystko? Jak nie widzicie przebiegłości właściciela i głupoty gminy to wasz problem. Nie powiecie mi później ,że to wina Racina bo wszyscy o tym wiecie teraz. Nikomu nie wolno wbić szpadla do póki nie ma żadnej zgody na to. Chyba ,że gmina coś za plecami radnych dała. Tylko, że to radni kontrolują Burmistrza. Ja osobiście nie wiem gdzie to dokładnie jest ale jak Michał mówi, że stoją już domki no to nic tylko do rozbiórki! Tak jak ten w Storkowie który budował pod domem Palucha a potem jak wszystko stanęło to ściągnięto nadzór i nakazano rozbiórkę. Czy taka znana firma FOGEL może więcej? Może to jej sposób na pieniądze? Ciekawe skąd je weźmiecie na te poniesione koszty bo "rajca" twierdzi ,że gmina nie ma. No to zapłaci w naturze czyli odda atrakcyjną nieruchomość. Zresztą po co i na co to komu pisać jak wszyscy rajcy to cyniczne bawoły.

Odnośnik do odpowiedzi

Zgadzam się z gagą. Przystąpiono tylko do opracowania zmian w studium oraz opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Podział działek dokonała pewnie prywatna firma na zlecenie inwestora. Niestety nie jest mi wiadome jakimi procedurami kierował się urząd i inwestor. Pamiętam tylko jak na sesji burmistrz mówił, że inwestor chce szybko zacząć budowę. Radni otrzymali wizualizacje od inwestora i sprawa została przegłosowana.

Odnośnik do odpowiedzi

Widzisz młody człowieku a jak byś się wgłębił w podjęte uchwały to prócz tego, że tylko zostały podjęte nic dalej nie zrobiono. Niechby i ten inwestor robił tylko wszystko zgodnie z prawem i planem. Ani jedno ani drugie nie jest na dzień dzisiejszy takie oczywiste. Bo nie jest prawne. Ciągle zadaję pytanie czym kierowała się gmina wstrzymując inwestora z Australii a pozwalając na łamanie prawa przez innego inwestora. Czyli jak jest ktoś kto papierki chce mieć w porządelu jest niewiarygodny a ten szybki spili gonzales to kryształ? Jeśli studium nie ma, planu nie ma, coś tam jest w ZUD to kto zaczyna cokolwiek? A burmistrz o tym wie!!!! To źle świadczy i o gminie i o inwestorze. Mydlenie oczu bo inwestor chciał szybko zaczynać!!! A kto chce przechodzić tortury w urzędach !? kto chce płacić za każdy kawałek karteczki ale takie są wymagania i niestety na oko to już widać, że na wiosnę w trawie piszczy kolejny skandal!!!!! Może nawet medialny?

Odnośnik do odpowiedzi

Mnie zastanawia przede wszystkim to skąd gmina wie, że tam ma powstać taki kompleks budynków rekreacyjnych. Na podstawie czego burmistrz i Pan Panie Michale tak twierdzi? Zapewnień inwestora?

Może ktoś zapyta się o to czy inwestor podpisał umowę z Gminą Ińsko w tej sprawie? Szczecin tak właśnie robi i to wynika nie tylko z wklejonych tu dokumentów. Mi się wydaje, że tutaj wcale nie powstanie kompleks "ekologicznych budynków rekreacyjnych, przedszkola" czy czegoś podobnego a coś innego.

Odnośnik do odpowiedzi
Pytanko do MichałaK

MichałK czy Ty uważasz, że tam powstanie taki kompleks czy po prostu sam do końca nie wiesz? W tej starszej wypowiedzi z jakiejś komisji odpowiedź była dość jasna. Tak samo z tym Kłodowem... Co tam niby ma powstać? Jaka inwestycja?

Odnośnik do odpowiedzi
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...