Skocz do zawartości

sprawa budowy mola


jan

Rekomendowane odpowiedzi

Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku

odbytej dnia 2 lutego 2017 roku

 

    Dnia 2 lutego 2017 roku w godzinach 12:00 do 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
i Miasta Ińsko odbyła się dwudziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Ińsku.  

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni, zaproszeni goście i sołtysi  Gminy Ińsko. 

 

W związku z wnioskami o zmianę porządku obrad, Rada Miejska w Ińsku:

 

-  rozszerzyła porządek obrad o punkty wniesione przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku tj. podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w sprawach: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Ińsku.

- na wniosek Burmistrza Ińska zdjęła z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny. 

 

W związku z powyższym Rada Miejska podczas Sesji Rada Miejska w Ińsku większością głosów „za” podjęła uchwały,  wniesione pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska oraz Komisji Rady Miejskiej w Ińsku w niżej wymienionych sprawach:  

 

- Uchwała nr XXIII/145/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.    

Rada Miejska w Ińsku  zatwierdziła taryfę w wysokości 4,58 zł za 1m3 dostarczonej wody (plus podatek VAT) i 7,22 zł za 1m3 odprowadzonych ścieków (plus podatek VAT). Taryfy będą obowiązywać od 10 marca 2017 roku przez okres jednego roku. 

 

- Uchwała nr XXIII/146/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Ińsku. 

Rada Miejska w Ińsku zatwierdziła plan pracy Komisji na 2017 rok. 

 

- Uchwała nr XXIII/147/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku. 

Rada Miejska w Ińsku zatwierdziła plan pracy Rady na 2017 rok. 

 

- Uchwała nr XXIII/148/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny. 

Rada Miejska w Ińsku wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny przez Gminę Ińsko prawa własności nieruchomości stanowiącej drogę publiczną, będącą własnością Powiatu Stargardzkiego (ul. Reja).  

 

Treść wszystkich Uchwał Rady Miejskiej w Ińsku z XXIII Sesji w najbliższym czasie zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Burmistrz Ińska odpowiedział na bieżąco na wnioski i zapytania złożone przez Radnych i Sołtysów. Wnioski wymagające realizacji zostaną przekazane do realizacji.  

 

Rada Miejska w Ińsku zatwierdziła Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 grudnia 2016 roku, który po podpisaniu niezwłocznie zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko.

 

Ińsko, dnia 03.02.2017r

 

Informację sporządziła: Monika Kwiecień

Odnośnik do odpowiedzi
co robił burmistrz

Sprawozdanie Burmistrza Ińska 

z działalności za okres od 30.12.2016r. do 31.01.2017r.

 

Piątek, 30.12.2016r.:

Podpisanie aneksu do umowy dzierżawy pola namiotowego;

Podpisanie umowy na obsługę prawną.

Poniedziałek, 02.01.2017r.:

Spotkanie ze Starostą stargardzkim – komunalizacja działek drogowych, zmiany terytorialne Gminy Ińsko.

Wtorek, 03.01.2017r.:

Analiza taryf na wodę i ścieki komunalne.

Środa, 04.01.2017r.:

Spotkanie z p. Robertem Sabadinim – organizacja pleneru malarskiego latem 2017r.;

Spotkanie z przedstawicielami nowej kancelarii prawnej – omówienie zasad współpracy na rok 2017.

Czwartek, 05.01.2017r.:

Udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stargardzie – ogniska grypy ptaków i drobiu.

Poniedziałek, 09.01.2017r.:

Negocjacje taryf na wodę i ścieki z PUWiS.

Wtorek, 10.01.2017r.:

Spotkanie u Starosty – ekonomia społeczna, sprawy bieżące;

Spotkanie ze Starostą i burmistrzami trzech samorządów z Niemiec – nawiązane współpracy kulturalnej.

Środa, 11.01.2017r.:

Podpisanie aktu notarialnego – sprzedaż działki;

Spotkanie z p. Dyrektor – organizacja przedszkola, sprawy bieżące;

Spotkanie z p. Zbigniewem Mieczkowskim – zmiana terytorialna Gminy Ińsko.

Czwartek, 12.01.2017r.:

Podpisanie aktów notarialnych – sprzedaż dwóch działek i dwóch mieszkań;

Spotkanie z Prezes firmy Amber Nieruchomości – sprawy bieżące.

Piątek, 13.01.2017r.:

Otwarcie Zachodniopomorskiego festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych;

Spotkanie z przedstawicielem Armii Amerykańskiej.

Poniedziałek – Piątek, 16.01. – 20.01. 2017r.:

Urlop.

Poniedziałek, 23.01.2017r.:

Samorządowe kolegium Odwoławcze;

Udział w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta Stargardu;

Udział w zebraniu sołeckim w Ciemniku.

Wtorek, 24.01.2017r.:

Negocjacje taryf za wodę i ścieki z PUWiS;

Negocjacje cenowe w sprawie obsługi drukarki sieciowej.

Środa, 25.01.2017r.:

Udział w sprawie sądowej w charakterze świadka – LGD DIR;

Spotkanie z mecenasem Lizakiem – przekazanie dokumentów;

Złożenie  wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na renowację zabytkowego muru obronnego.

Czwartek, 26.01.2017r.:

Spotkanie z projektantem i przedstawicielami Związku Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji budowy wieży widokowej i pomostu;

Spotkanie z radcami prawnymi kancelarii Licht & Przeworska – przekazanie dokumentów.

Piątek, 27.01.2017r.:

Spotkanie z dyrektor PUP w Stargardzie – sprawy bieżące;

Konsultacje w sprawie zmian terytorialnych gminy.

Poniedziałek, 30.01.2017r.:

Spotkanie z przedstawicielem Stargardzkiej Organizacji Rowerowej;

Udział w Radzie Pedagogicznej;

Rozmowa z dyrektorem ZZDW – przebudowa drogi wojewódzkiej 151.

Wtorek, 31.01.2017r.:

Podpisanie umowy na dzierżawę działki pod budowę stacji paliw;

Spotkanie z dzierżawcą pola namiotowego i prezesem AS Consulting – Internet;

Spotkanie z Panią Starostą – sprawy bieżące;

Spotkanie z Marszałkiem Rzepą – sprawy bieżące.

Odnośnik do odpowiedzi
Godzinę temu, co robił burmistrz napisał:

Sprawozdanie Burmistrza Ińska 

z działalności za okres od 30.12.2016r. do 31.01.2017r.

 

Piątek, 30.12.2016r.:

Podpisanie aneksu do umowy dzierżawy pola namiotowego;

Podpisanie umowy na obsługę prawną.

Poniedziałek, 02.01.2017r.:

Spotkanie ze Starostą stargardzkim – komunalizacja działek drogowych, zmiany terytorialne Gminy Ińsko.

Wtorek, 03.01.2017r.:

Analiza taryf na wodę i ścieki komunalne.

Środa, 04.01.2017r.:

Spotkanie z p. Robertem Sabadinim – organizacja pleneru malarskiego latem 2017r.;

Spotkanie z przedstawicielami nowej kancelarii prawnej – omówienie zasad współpracy na rok 2017.

Czwartek, 05.01.2017r.:

Udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Stargardzie – ogniska grypy ptaków i drobiu.

Poniedziałek, 09.01.2017r.:

Negocjacje taryf na wodę i ścieki z PUWiS.

Wtorek, 10.01.2017r.:

Spotkanie u Starosty – ekonomia społeczna, sprawy bieżące;

Spotkanie ze Starostą i burmistrzami trzech samorządów z Niemiec – nawiązane współpracy kulturalnej.

Środa, 11.01.2017r.:

Podpisanie aktu notarialnego – sprzedaż działki;

Spotkanie z p. Dyrektor – organizacja przedszkola, sprawy bieżące;

Spotkanie z p. Zbigniewem Mieczkowskim – zmiana terytorialna Gminy Ińsko.

Czwartek, 12.01.2017r.:

Podpisanie aktów notarialnych – sprzedaż dwóch działek i dwóch mieszkań;

Spotkanie z Prezes firmy Amber Nieruchomości – sprawy bieżące.

Piątek, 13.01.2017r.:

Otwarcie Zachodniopomorskiego festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych;

Spotkanie z przedstawicielem Armii Amerykańskiej.

Poniedziałek – Piątek, 16.01. – 20.01. 2017r.:

Urlop.

Poniedziałek, 23.01.2017r.:

Samorządowe kolegium Odwoławcze;

Udział w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta Stargardu;

Udział w zebraniu sołeckim w Ciemniku.

Wtorek, 24.01.2017r.:

Negocjacje taryf za wodę i ścieki z PUWiS;

Negocjacje cenowe w sprawie obsługi drukarki sieciowej.

Środa, 25.01.2017r.:

Udział w sprawie sądowej w charakterze świadka – LGD DIR;

Spotkanie z mecenasem Lizakiem – przekazanie dokumentów;

Złożenie  wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na renowację zabytkowego muru obronnego.

Czwartek, 26.01.2017r.:

Spotkanie z projektantem i przedstawicielami Związku Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji budowy wieży widokowej i pomostu;

Spotkanie z radcami prawnymi kancelarii Licht & Przeworska – przekazanie dokumentów.

Piątek, 27.01.2017r.:

Spotkanie z dyrektor PUP w Stargardzie – sprawy bieżące;

Konsultacje w sprawie zmian terytorialnych gminy.

Poniedziałek, 30.01.2017r.:

Spotkanie z przedstawicielem Stargardzkiej Organizacji Rowerowej;

Udział w Radzie Pedagogicznej;

Rozmowa z dyrektorem ZZDW – przebudowa drogi wojewódzkiej 151.

Wtorek, 31.01.2017r.:

Podpisanie umowy na dzierżawę działki pod budowę stacji paliw;

Spotkanie z dzierżawcą pola namiotowego i prezesem AS Consulting – Internet;

Spotkanie z Panią Starostą – sprawy bieżące;

Spotkanie z Marszałkiem Rzepą – sprawy bieżące.

No i co z tego wynika? To tylko puste wątki - pierwszy z brzegu ....aneks do umowy z polem namiotowych...Racin wszystko tłumaczył na sesji dlaczego i po co to ma służyć...takie ogólniki że coś było a nie jest nie pisze się w rejestr....zadaj pytanie ale nowość a pytania zadaje tylko szafran hahahahah.....i to po długim oczekiwaniu hihihi bo jacek wie że to on błuchchaaaa

Odnośnik do odpowiedzi

Co za obrzydliwe indywidualności tu piszą.Będzie molo-źle,będzie market-źle,bedzie stacja benzynowa z myjnią-źle,bedzie ścieżka rowerowa-źle,wieża widokowa-jeszcze gorzej.Nie będzie żwirowni-źle.Proponuję z Ińska utworzyć skansen i nic nie robić,tylko wódę  chlać .

Odnośnik do odpowiedzi
2 godziny temu, Ińszczanin napisał:

Co za obrzydliwe indywidualności tu piszą.Będzie molo-źle,będzie market-źle,bedzie stacja benzynowa z myjnią-źle,bedzie ścieżka rowerowa-źle,wieża widokowa-jeszcze gorzej.Nie będzie żwirowni-źle.Proponuję z Ińska utworzyć skansen i nic nie robić,tylko wódę  chlać .

Słusznie prawisz

Odnośnik do odpowiedzi
stan wojenny wraca

Ten słynny Olo to jakiś omnibus, oprócz swojej spiskowej teorii Ińska znajduje jeszcze czas na gnębienie ińskich emerytów mandatami, tego jeszcze w historii Ińska nie było! O przepraszam, pomyliłem się, był u nas czas, że ormowcy wlepiali mandaty swoim sąsiadom, a było to w mrocznych czasach stanu wojennego i teraz Olo do tych czasów powrócił!. To jakiś chichot historii, że pisowiec robi dokładnie to samo co komuniści.

Odnośnik do odpowiedzi
2 godziny temu, stan wojenny wraca napisał:

Ten słynny Olo to jakiś omnibus, oprócz swojej spiskowej teorii Ińska znajduje jeszcze czas na gnębienie ińskich emerytów mandatami, tego jeszcze w historii Ińska nie było! O przepraszam, pomyliłem się, był u nas czas, że ormowcy wlepiali mandaty swoim sąsiadom, a było to w mrocznych czasach stanu wojennego i teraz Olo do tych czasów powrócił!. To jakiś chichot historii, że pisowiec robi dokładnie to samo co komuniści.

Ty pusta glaco.....co ja mam wspólnego z mandatami....sam potępiłem ten stan rzeczy ale potem pomyślałem już nie komentując tu nic że ci starsi ludzie bardzo ryzykują życie.....są powolni jest ślisko a jakby jechał taki dajmy na to samochód dostawczy czy inny żwirek to co zostanie z babci emerytki? Ale winny będzie kierowca czy to też jest prawo? Takie coś mamy respektować? A jak dziecko tak będzie przechodzić bo widziało że babcia tak przeszła i zaryzykuje....czyli jak pieszy łamie przepisy to ok  jak kierowca to jemu mandat wlepić....taka to "stanu wojennego" prawda, tys prawda i gówno prawda............................................

Odnośnik do odpowiedzi
39 minut temu, Olo napisał:

Ty pusta glaco.....co ja mam wspólnego z mandatami....sam potępiłem ten stan rzeczy ale potem pomyślałem już nie komentując tu nic że ci starsi ludzie bardzo ryzykują życie.....są powolni jest ślisko a jakby jechał taki dajmy na to samochód dostawczy czy inny żwirek to co zostanie z babci emerytki? Ale winny będzie kierowca czy to też jest prawo? Takie coś mamy respektować? A jak dziecko tak będzie przechodzić bo widziało że babcia tak przeszła i zaryzykuje....czyli jak pieszy łamie przepisy to ok  jak kierowca to jemu mandat wlepić....taka to "stanu wojennego" prawda, tys prawda i gówno prawda............................................

Krecisz pacanie, dopiero tu narzekałeś ż e dziury i się nie da jechać a teraz usprawiedliwiasz mandaty bo niby bedą przekraczali prędkość! Zamotałeś się że już sam nie wiesz o czym ględzisz. Mandaty to twoja sprawa bo jesteś pisior i pisiory wypisują mandaty, tak jak kiedyś ORMOwcy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odnośnik do odpowiedzi

Pisiory pisiory pisiory ale do kasy po 500+ to pierwszy lecisz! No tak ale ty jesteś stary cap szkoda że nie myślisz że twoje dzieci biorą tę kasę na wnuki...podwyżki w samorządach, policji, ja bym wam kopa w pizdę dał a pisiory dają,....właściwie dają na wszystko i ludzie to widzą....niczego nie chcą zobaczyć złodzieje z POPSL którzy nic nie dali a tylko skubali....donosiciele, kapusie i bolki to jednak wasza domena....ośmiorniczki h** d*** i kamieni kupa.....Polska dla was jest tylko na papierze....a o honorze i dumie narodowej nie macie żadnego pojęcia....donosiciele do obcego wywiadu na własny kraj.....................tfuuuuuuuuuuuuu platfusy i patologicznezielone koniczyny...........tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Odnośnik do odpowiedzi
2 minuty temu, Olo napisał:

Pisiory pisiory pisiory ale do kasy po 500+ to pierwszy lecisz! No tak ale ty jesteś stary cap szkoda że nie myślisz że twoje dzieci biorą tę kasę na wnuki...podwyżki w samorządach, policji, ja bym wam kopa w pizdę dał a pisiory dają,....właściwie dają na wszystko i ludzie to widzą....niczego nie chcą zobaczyć złodzieje z POPSL którzy nic nie dali a tylko skubali....donosiciele, kapusie i bolki to jednak wasza domena....ośmiorniczki h** d*** i kamieni kupa.....Polska dla was jest tylko na papierze....a o honorze i dumie narodowej nie macie żadnego pojęcia....donosiciele do obcego wywiadu na własny kraj.....................tfuuuuuuuuuuuuu platfusy i patologicznezielone koniczyny...........tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

jednak byles ormowcem i to zatwardzialym

Odnośnik do odpowiedzi
Godzinę temu, olo krętacz napisał:

Krecisz pacanie, dopiero tu narzekałeś ż e dziury i się nie da jechać a teraz usprawiedliwiasz mandaty bo niby bedą przekraczali prędkość! Zamotałeś się że już sam nie wiesz o czym ględzisz. Mandaty to twoja sprawa bo jesteś pisior i pisiory wypisują mandaty, tak jak kiedyś ORMOwcy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No to dobrze że babcię skasowali bo nie dość że niewinny kierowca miałby problemy to jeszcze babcia wpadłaby w gminną dziurę na którą naprawę Jacek kasy nie ma. Brawo panowie policjanci czas zaprowadzić porządki. Bo tu taka komusza sitwa rządzi od Jacka komucha po nowoczesnego michałka szczekacza łysego i gnidy górniczej. Razem to ormowcy ,zomowcy u układowcy od donoszenia. Olo jesteś the best!

Odnośnik do odpowiedzi
8 minut temu, omo napisał:

jednak byles ormowcem i to zatwardzialym

Jednak nie sądź wszystkich po sobie hihihihi pałowałeś a teraz udajesz prawego i kto ci uwierzy"omo" bo chyba miało być "ormo" ale ty taki niedorobiony wybrakowany jesteś towar z zamierzchłych czasów głębokiej komuny.

Odnośnik do odpowiedzi
gminne cymbały

Możecie pluć na Ola ile wlezie alei tak nie sięgacie mu nawet do pięt.

Śledzę te wasze wypociny na jego merytoryczne zarzuty i co widzę? Głupków wymieniających się na posadach dla doraźnych,finansowych celów.Chce się uświadomić wam tępaki,że nic po tylu latach się nie zmieniło na lepsze.Rozsprzedaliście resztki majątku gminnego i to nieudolnie bo w ramach użytkowania wieczystego.Dopuściliście do likwidacji stacji benzynowej ,chociaż wszystko tam było sprawne.Wbrew waszym,bezmyślnym zaprzeczeniom.Przez lata dopuściliście do rozkradzenia torów kolejowych (inne gminy reaktywują) koleje wąskotorowe.Zmieniliście studium za Wieży aby otworzyć furtkę dla S.A.żwirki.robicie zapisy planów pod płacących za ich wykonanie(Wisola i Eco Park i wiele innych ,ostatnio nowa stacja ze sklepem).Sprzedaliście najcenniejszy teren w środku Ińska hochsztaplerowi nie wiadomo skąd.Mogę tak wyliczać do usranej śmierci.Ale nie teraz i nie dla was stołkowi cwaniacy.Wy wszyscy tam jesteście tylko zmieniacie co 4 lata stołki.Jeszcze trochę i PiS was obłudnicy pogoni.Nawet jak wasze głosy zależą od waszych rodzin i istniejących klanów.

Pisz Olo dalej może młodzi ludzie w końcu się obudzą jak zrozumieją ,że to dla ich dobra.Bo to oni będą w tym bagnie musieli funkcjonować .Czy nowocześnie, czy tak jak do tej pory to od Was i Waszych głosów będzie zależało. Olo oby tak dalej.Tak Trzymaj.Pomoże ci Jarek i jego DOBRA ZMIANA.

Odnośnik do odpowiedzi
też mi wymyślił
6 minut temu, zluzuj majty napisał:

Olo zluzuj majty bo ci stringi do rowu za gleboko wlazly, nie chwal sam siebie bo to nie ladnie jak na prawego pisiora

A ja myślę że te wszystkie wpisy robisz ty. 

Odnośnik do odpowiedzi
7 minut temu, zluzuj majty napisał:

Olo zluzuj majty bo ci stringi do rowu za gleboko wlazly, nie chwal sam siebie bo to nie ladnie jak na prawego pisiora

Włodek tobie stringi nie przystoją, tobie zibi też ale widzę w stringach dwóch pedałujących miachałka i jacusia. Jeszcze jeden jest łysy z merola co lubi tance na stole. Każdy coś lubi.

Odnośnik do odpowiedzi
17 minut temu, top napisał:

Włodek tobie stringi nie przystoją, tobie zibi też ale widzę w stringach dwóch pedałujących miachałka i jacusia. Jeszcze jeden jest łysy z merola co lubi tance na stole. Każdy coś lubi.

Ktoś chyba trafił w gusta piszących tu szczekaczy pospolitych hahahahahhah wreszcie! Bo mdłości można dostać jak czytasz Olo, Olo, Olo, no i Olo i jeszcze Olo i na koniec Olo. Ludzie gość pisze mądrze i potrzebne rzeczy ale widzieć tu tylko jedną osobę piszącą to już umysłowa patologia.

Odnośnik do odpowiedzi
8 minut temu, hahahah napisał:

Ktoś chyba trafił w gusta piszących tu szczekaczy pospolitych hahahahahhah wreszcie! Bo mdłości można dostać jak czytasz Olo, Olo, Olo, no i Olo i jeszcze Olo i na koniec Olo. Ludzie gość pisze mądrze i potrzebne rzeczy ale widzieć tu tylko jedną osobę piszącą to już umysłowa patologia.

Tu nie problem,że on pisze. Tylko co co ten dureń pisze ? Czy z tej jego pisaniny coś konkretnego wynikło ? Posądza o złodziejstwo, korupcję - czy ktoś siedzi w pudle ? Insynuuje od kilku lat że burek otwiera żwirownię - może już kopią pod Ciemnikiem ?To tylko dwa przykłady z brzegu jego indyczego bulgotu. Czy ty i inni nie widzicie, że on tylko bije pianę jak rasowy pisowiec, który obiecał frankowiczom pomoc a teraz wysyła ich do sądu ! Podrzuca temat tak jak wczoraj i przez cały wieczór sam ze sobą pisze ! 

Odnośnik do odpowiedzi
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...